We will be happy to help youwedding@alegriabg.com

Политика за поверителност

 

Алегрия Перфекта“ ЕООД, е дружество с еднолична ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Данаил Крапчев” 21, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 204036437

Извършвайки дейността си, по-конкретно:

 • Организация на сватбени тържества, бизнес и социални събития, търговски изложения и други мероприятия на физически и юридически лица;
 • Специфични сделки и консултантски услуги в областта на маркетинга, рекламата и връзки с обществеността;
 • Декорация на събития

 „ Алегрия Перфекта“ ЕООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „ „Алегрия Перфекта“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни. 

 1. Видове лични данни, които „Алегрия Перфекта „ ЕООД обработва

„АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА ЕООДобработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, пол, мобилен телефон, и-мейл, адрес, снимки, аудио/видеозаписи, приложени към договора документи. Подробна информация за различните видове данни, които се събират и обработват, ще намерите, докато извършвате съответната активност (включително и онлайн) и предоставяте необходимата информация на „Алегрия Перфекта“ ЕООД в тази връзка. 

 1. Цели на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „БАлегрия Перфекта“ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

 • Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни (в зависимост от вида на договора). Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове в рамките на 5 /пет/ години;
 • Използване на формуляри за контакт – в случай че използвате формуляра за контакт за запитвания и записвания, както и регистрационните форми, предоставената от Вас информация, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването, предоставяне на допълнителна информация и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси.
 • Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от 5 /пет/ години след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.
 • Други
 1. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД може да разкрие определена лична информация пред стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица, „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения. „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

В случай, че достъпът до сайтовете на „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД, по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове

 1. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

За Ваше улеснение „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД предоставя формуляри за упражняването на всяко от горепосочените права, но исканията Ви могат да бъдат подадени до „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД и в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в точка 7.

„АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

 • Право да оттеглите съгласието си – когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
 • Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД;
 • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
 • Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност
 1. Сигурност на личните Ви данни

„АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Всички служители на „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

За случаите, в които „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават)

 1. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД

Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, „АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

 1. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

„АЛЕГРИЯ ПЕРФЕКТА“ ЕООД
Длъжностно лице по защита на данни
Име: Биляна Цанева
Адрес: ул.“Данаил Крапчев“ 21, София, България
И-мейл адрес: wedding@alegriabg.com
Телефон 0895099610

 1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА

Администраторът на лични данни е „Алегрия Перфекта“ ЕООД, ЕИК204036437, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, ул. „Данаил Крапчев“ № 21, ет. 3 ап. 8.

Алегрия Перфекта“ ЕООД,(наричано в документа още и „Дружеството“) прилага принципите на ОРЗД за обработване на лични данни. В изпълнение на принципите за прозрачност и добросъвестност на обработката по отношение на субекта на данните, предоставяме информация за обработваните данни, дейностите по обработка и способите Ви за контрол върху тези дейности. Настоящото Съобщение е предназначено за лицата, чиито данни обработваме във връзка с функционирането на уебсайта ни www.bemore.bg. Такива лица могат да бъдат: 

 • Посетители на уебсайта ни;
 • Лицата изпратили съобщение чрез формата за контакт на уебсайта;
 • Лицата, направили резервация през формата за резервация на уебсайта;
 • Лицата, дали съгласие да получават маркетингови съобщения.
 1. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТКА.

Обработваме само данните, които са необходими за функционирането и предоставянето на услуги чрез уебсайта, както е посочено по-долу. Не използваме Вашите данни за автоматизирано вземане на решения, посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително за извършване на профилиране. Може да обработваме личните Ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата от потенциални правни претенции. 

 1. ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА

При посещение на сайта се събират следните данни: IP адрес; тип на браузъра и операционната система на потребителя. Обработването е необходимо за функционирането на сайта и се извършва на основание дадено съгласие от субекта на данните. Целите – цялостно представяне на услугите ни 

 1. ЛИЦА, ИЗПРАТИЛИ СЪОБЩЕНИЕ ЧРЕЗ ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ НА УЕБСАЙТА

При изпращане на съобщение чрез формата за контакт на уебсайта, в допълнение към данните, които обработваме за посетителите на уебсайта ни, обработваме и информация за вашите имена и вашия имейл. Източник на тези данни сте вие и по-конкретно – информацията, която Вие попълвате в полетата на формата за контакт.  Обработването на тези данни е на основание съгласие, дадено от вас. Целите – предоставяне на информация по направеното от Вас запитване и цялостно представяне на услугите ни.  

 1. ЛИЦА, НАПРАВИЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ ЧРЕЗ ФОРМАТА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА УЕБСАЙТА 

Когато направите резервация чрез формата за резервации на уебсайта ни, в допълнение към данните по т. 2 и т. 3 ни е обработваме и данни за датата и часа, в който желаете да получите услугата ни, броят на лицата, които ще ви придружат. Източник на тези данни сте вие и по-конкретно – информацията, която Вие попълвате в полетата на формата за контакт.  Обработването на тези данни е на основание съгласие, дадено от вас. Целите – предоставяне на услуга въз основа на направената от Вас резервация. 

 1. ЛИЦАТА ДАЛИ СЪГЛАСИЕ ДА ПОЛУЧАВАТ МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

Когато дадете съгласие за получаване на маркетингови съобщения чрез поставяне на отметка в специално предвиденото за това поле в уебсайта на дружеството, ние обработваме информация за вашите имена, имейл и за датата и часът на даденото съгласие. Източник на тези данни сте вие и по-конкретно – информацията, която Вие попълвате в полетата на формата за контакт.  Обработването на тези данни е на основание съгласие, дадено от вас. Целите – предоставяне на информация и цялостно представяне на услугите ни. 

 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Нашият общ подход е да запазим личните данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас. Съхраняваме данните за посетителите за срок от 1 година, за направените запитвания за срок от 5 години от извършването им, а за направените резервации за срок от 5 години от изтриването на профила. 

 1. РАЗКРИВАНЕ И МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

За целите, изброени по-горе, може да споделяме Вашите лични данни с лица, които извършват обработка от наше име, като например доставчици на услуги, свързани с функционирането на сайта, като лица, предоставящи услуги за поддръжка и изграждане на уебсайтове, доставчик на хостинг услуги, счетоводител, адвокат и др.  

Може да предоставим данни на организации, които ги обработват като самостоятелни администратори – предоставяме данни на доставчиците на пощенски услуги, на банки (напр. при възстановяване на суми). Не обработваме и не предоставяме личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации. 

 1. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Предприемаме разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда. Изискваме от служителите ни познаване на изискванията за защитата на личните данни. 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА.

Като субект на данните имате право да поискате да: 

 • Ви предоставим достъп до личните Ви данни;
 • отстраним неточни лични данни (включително да бъдат попълнени непълни лични данни);
 • изтрием лични данни. Приложимо е само в следните случаи:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • ограничим обработката на личните данни само до съхранение, когато:
 • точността на личните данни е оспорена;
 • обработката е незаконна, но възразявате срещу изтриването на личните данни;
 • ние вече не изискваме личните данни, но те все още са ви необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск.
 • упражните правото си на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.
 • оттеглите съгласието си.

Имате право на възражение срещу обработването на данни, основано на легитимните ни интереси, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Ние ще преустановим обработването на личните данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас. Ако считате, че обработката на лични данни е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд – София град. 

 

Споделете радостта в ...
en_US